Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην ΕΛΤΑ Courier, όλοι εργαζόμαστε με κατεύθυνση τη δημιουργία αρμονικού και σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας που

  • προάγει την ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία
  • παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους
  • ενισχύει και αξιοποιεί τις γνώσεις, την πείρα και το ταλέντο καθ’ ενός ξεχωριστά και όλων
  • σέβεται την πρσπάθεια του καθ' ενός η οποία ανταγνωρίζεται και αμοίβεται με σαφή και αξιοκρατικά κριτήρια. 

Παράλληλα με τη φροντίδα για την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στην εταιρεία, αναζητούμε συνεχώς συνεργάτες με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, που έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν στον οργανισμό καινοτομίες, με στόχους τη βελτίωση των λειτουργιών και την υψηλότερη παραγωγικότητα. 

Κάθε αύξηση του διανοητικού μας κεφαλαίου αυξάνει τις αποδόσεις του φυσικού (πάγιου) κεφαλαίου και είναι για τη διοίκηση μονόδρομος ευθύνης, δέσμευσης και προοπτικής.