Απαγορεύσεις υπηρεσίας εσωτερικού ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ

Οι αποστολές απαγορεύεται να περιέχουν τα εξής:

 • εκρηκτικές ύλες
 • εύφλεκτα υλικά
 • ραδιενεργά υλικά
 • διαβρωτικές ουσίες
 • αέρια
 • ναρκωτικές ουσίες
 • δηλητήρια
 • αρχαιότητες
 • έργα τέχνης
 • τρόφιμα αλλοιώσιμα
 • ζώντα ή νεκρά ζώα
 • φυτά, και
 • γενικά αντικείμενα που από τη φύση τους ή εξ΄αιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστραφούν ή να καταστρέψουν άλλα αντικείμενα ή αντικείμενα των οποίων τη διεκπεραίωση και μεταφορά δεν δέχεται η ΙATA.

Σημειώσεις:

Προς αποτροπή της μεταφοράς των προαναφερόμενων αντικειμένων, η ΕΛΤΑ Courier δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το αντικείμενο που αναλαμβάνει να μεταφέρει στην Ελλάδα, ανοίγοντας ακόμη και τη συσκευασία τους.

Στην περίπτωση που ο αποστολέας, για οποιοδήποτε λόγο, παραδώσει προς αποστολή τέτοιου είδους αντικείμενα, η ΕΛΤΑ Courier μόλις διαπιστώσει την ύπαρξή τους, έχει το δικαίωμα να τα διαχειριστεί κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διακοπής της μεταφοράς, αποποιούμενη κάθε περαιτέρω ευθύνης, ενώ τα τέλη δεν επιστρέφονται.

Ο αποστολέας είναι πάντα ο μοναδικός υπεύθυνος για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείμενα από ψευδή δήλωση του περιεχομένου.