Δέσμευση στην ποιότητα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο από την Bureau Veritas- LRQA κατά το Πρότυπο ISO9001:2015
Η ΕΛΤΑ Courier έμπρακτα δεσμεύεται στη συνεπή και συνεχή εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών της με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που ικανοποιούν τις προσδοκίες τους και προσθέτουν αξία στην επιχειρηματική δραστηριότητά τους, με στόχους:
 
 • τη συνεχή  βελτίωση  των  διεργασιών  μέσω  της χρήσης καινοτόμων  τεχνολογιών και της αξιοποίησης των γνώσεων και  ικανοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού,
 • τη δημιουργία περιβάλλοντος εργασίας που προωθεί τη  συμμετοχή και τη διαφάνεια προς τους εργαζόμενους,
 • την πλήρη εκπαίδευση των στελεχών / ανθρώπων μας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών μας,
 • την παροχή των απαιτούμενων υλικών πόρων για την εκπλήρωση των υπηρεσιών, και
 • τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών, μέσω συγκεκριμένων και ρεαλιστικών συστημάτων μέτρησης του επιπέδου ποιότητας εξυπηρέτησης και της αποδοτικότητας.

Τα 4 επίπεδα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η ΕΛTA Courier σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητές της διασφαλίζουν:  
 
 • την επανάληψη των διαδικασιών με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά στη διαδικασία εξυπηρέτησης,
 • την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών και τη διάχυσή τους στους άμεσα ενδιαφερόμενους, και
 • την κάλυψη ή και την υπέρβαση των απαιτήσεων ποιότητας και παραγωγικότητας όπως έχουν προκαθοριστεί.
 

Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας πιστοποιημένο από την TUV AUSTRIA κατά το Πρότυπο ISO22301:2019
 Η ΕΛΤΑ Courier είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία ταχυμεταφορών που κατέχει αυτήν την πιστοποίηση. Με την εφαρμογή και πιστοποίηση του Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας επιβεβαιώνουμε στους πελάτες και συνεργάτες μας την απρόσκοπτη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΕΛΤΑ Courier  και της ασφαλούς λειτουργίας της. Έτσι, η εξυπηρέτηση των πελατών μας, και όχι μόνο, επιτυγχάνεται μέσω ενός ολιστικού, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και επιχειρησιακής συνέχειας. Το σχέδιο αυτό δεν αποτυπώνει μόνο τις επιδράσεις και τις συνέπειες των πιθανών κινδύνων, αλλά και ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ικανότητα για πρόβλεψη, γρήγορη προσαρμογή και αποτελεσματική αντίδραση, με στόχους:
 
 • την ελαχιστοποίηση της επίδρασης στους πελάτες και στο προσωπικό των συμβάντων επιχειρησιακής συνέχειας, συμπεριλαμβανομένων και των κρίσεων,
 • τη διατήρηση της φήμης της ΕΛΤΑ Courier, της εικόνας και του εμπορικού της σήματος, στο μέγιστο δυνατό βαθμό,
 • τον περιορισμό και κυρίως την πρόληψη των επιπτώσεων προς κάθε κατεύθυνση,
 • την επάρκεια και αποτελεσματική ικανότητα διοίκησης απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις αγορές και τους μετόχους,
 • την προστασία των συστημάτων, των παγίων και των εγκαταστάσεων της εταιρείας, και
 • τη συμμόρφωση με τους ασφαλιστικούς, νομικούς και ρυθμιστικούς κανόνες και απαιτήσεις.
 

 

GDPR (General Data Protection Regulation)
 

Σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τηρεί ή/και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει έως τις 25 Μαΐου 2018 να προσαρμόσει τις δραστηριότητές του σε ένα ανανεωμένο και περισσότερο αυστηρό νομικό πλαίσιο.

Η ΕΛΤΑ Courier έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και εσωτερικές προσαρμογές ώστε να λειτουργεί πλήρως συμμορφωμένη προς τον νέο Κανονισμό.