ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ


Η Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας της ΕΛΤΑ Courier αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα αξιοπιστίας αλλά και εμφανούς πελατοκεντρικής αντίληψης και φιλοσοφίας καθώς:

Η απρόσκοπτη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και η ασφαλής λειτουργία της, για την εξυπηρέτηση των πελατών της και όχι μόνο, επιτυγχάνεται μέσω ενός ολιστικού, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και επιχειρησιακής συνέχειας, το οποίο όχι μόνο αποτυπώνει τις επιδράσεις και τις συνέπειες των πιθανών κινδύνων, αλλά και ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ικανότητα για πρόβλεψη, γρήγορη προσαρμογή και αποτελεσματική αντίδραση.

Οι κύριοι στόχοι της Πολιτικής Επιχειρησιακής Συνέχειας της ΕΛΤΑ Courier είναι:

  • Προτεραιότητα στη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της Εταιρείας
  • Η ελαχιστοποίηση της επίδρασης στους πελάτες και στο προσωπικό των συμβάντων επιχειρησιακής συνέχειας, συμπεριλαμβανομένων και των κρίσεων
  • Η διατήρηση της φήμης της Εταιρείας, της εικόνας και του εμπορικού της σήματος, στο μέγιστο δυνατό βαθμό
  • Ο περιορισμός και κυρίως η πρόληψη των επιπτώσεων προς κάθε κατεύθυνση
  • Η επάρκεια και η αποτελεσματική ικανότητα διοίκησης απέναντι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις αγορές και τους μετόχους
  • Η προστασία των συστημάτων, των παγίων και των εγκαταστάσεων της Εταιρείας και
  • Η συμμόρφωση με τους ασφαλιστικούς, νομικούς και ρυθμιστικούς κανόνες και απαιτήσεις.

Ο Συντονιστής Επιχειρησιακής Συνέχειας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του ΣΔΕΣ, καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού της Εταιρείας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Το σύνολο του προσωπικού της Εταιρείας που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που αφορούν την Επιχειρησιακή Συνέχεια έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την Πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες στον τομέα της εργασίας του.

Η ανώτατη Διοίκηση έχει δεσμευτεί για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και για συνεχή βελτίωση της επάρκειας, καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.