Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην ΕΛΤΑ Courier αισθανόμαστε έντονα την ευθύνη μας στο ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνία. Με πίστη στην αλληλεπίδραση των εννοιών 'εταιρική ανάπτυξη και κοινωνική υπευθυνότητα' πραγματοποιούμε ενέργειες που αφορούν σε όλους τους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: το φυσικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία και τον πολιτισμό της χώρας μας.

Oι άνθρωποί μας

 • Εφαρμόζουμε σύγχρονα συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, δίνοντας έμφαση σε θέματα επιμόρφωσης, ασφάλειας και υγιεινής των εργαζόμενων.
 • Δίνουμε έµφαση στην απόκτηση γνώσης και τη βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζόμενων µέσω ουσιαστικών εκπαιδεύσεων και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε τεχνικά και διοικητικά θέµατα.
 • Τηρούμε πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας όσον αφορά στην ασφάλιση και τα δικαιώµατα των εργαζόμενων.
 • Επιδιώκουμε τη διαρκή ευαισθητοποίηση σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, με σταθερή και ουσιαστική παρουσία ιατρών εργασίας και τακτική αποστολή οδηγιών και ενημερώσεων.
 • Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία και συνεργασία, ενθαρρύνοντας την 'ανοικτή επικοινωνία' των εργαζόμενων µε τη διοίκηση, την ελευθερία έκφρασης ιδεών, προτάσεων βελτίωσης, κλπ.

Tο κοινωνικό περιβάλλον

 • Ενισχύουμε μέσα από προσφορές (όπως δωρεές, χορηγίες, δωρεάν υπηρεσίες, κλπ.) κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, την τοπική κοινωνία κ.ά.
 • Υποστηρίζουμε καλλιτεχνικές, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις.

Το φυσικό περιβάλλον   

 • Χρησιμοποιούμε ασφαλή, ανθεκτικά και, όπου είναι δυνατό, ανακυκλώσιμα υλικά, σε προϊόντα και συσκευασίες και έχουμε θεσπίσει αυστηρούς κανόνες σε θέματα αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών. 
 • Εφαρμόζουμε εσωτερικό πρόγραμμα ανακύκλωσης διάφορων υλικών (χαρτί, πλαστικό κλπ.).
 • Προσαρμόζουμε την παραγωγική διαδικασία ώστε να επιτυγχάνουμε την αποτελεσματικότερη χρήση και διαφύλαξη των φυσικών πόρων.
 • Ελέγχουμε την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια και αναζητούμε συνεχώς τρόπους μείωσης της κατανάλωσης.


Δείτε μερικές από τις δράσεις μας: