ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΕΛΤΑ Courier έχοντας σαν όραμα να είναι μια πρωτοπόρα, εξειδικευμένη και καινοτόμα εταιρεία στην αγορά παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, προσφέροντας ποικίλες ανταγωνιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της, με ταχύτητα και αξιοπιστία, συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων τους, θεωρεί την προστασία του Περιβάλλοντος σαν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει.
Για το λόγο αυτό, έχει αναγνωρίσει τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των δραστηριοτήτων της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.

Η δέσμευση για την προστασία του Περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της υλοποιείται μέσω των ακόλουθων επιμέρους βημάτων:

  • Συνεχής αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων της εταιρείας με σκοπό την μείωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματός της
  • Συνεχής βελτίωση των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων που θα παρακολουθείται μέσω των ετήσιων ανασκοπήσεων καθώς και της θέσπισης Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων
  • Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού
  • Ενθάρρυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα

Η ανωτέρω πολιτική της εταιρίας επιτυγχάνεται:

  • με τη δέσμευση ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων
  • με τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρίας
  • με τη δέσμευση για προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής ρύπανσης
  • με δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τελευταία Αναθεώρηση: Ιούνιος 2023