Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας Special Priority Mail (SPM)

1. Η Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε., εφεξής «Εταιρεία», παρέχει με την ονομασία Special Priority Mail (SPM), μια εξειδικευμένη υπηρεσία υπερεπείγουσας διεθνούς μεταφοράς εγγράφων και εμπορευμάτων με τους παρακάτω όρους, τους οποίους ο αποστολέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά των αντικειμένων SPM των πελατών της με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια, σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους παροχής υπηρεσίας SPM και με αντάλλαγμα που ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της. Η επιλογή των διαδικασιών διαχείρισης και των μέσων μεταφοράς αποτελεί δικαίωμα και ευθύνη της Εταιρείας.

3. Ο αποστολέας εγγυάται ότι είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των παραδοθέντων για αποστολή και διαχείριση αντικειμένων ή ο εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των εν λόγω αντικειμένων και αποδέχεται ότι το παρόν έντυπο συμπληρώθηκε από τον ίδιο ή από την Εταιρεία για λογαριασμό του. Το παρόν Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς είναι έγγραφο αποδεικτικό παραλαβής δεσμευτικό και μη διαπραγματεύσιμο. Το ΣΥΔΕΤΑ δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο.

4. Ο αποστολέας είναι υποχρεωμένος να περιγράψει με σαφήνεια και πληρότητα το περιεχόμενο του αντικειμένου στο παρόν Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς, ενώ εγγυάται ότι: α) το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου είναι αυτό που περιγράφει, β) στο αντικείμενο έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα στοιχεία του ιδίου και του παραλήπτη, καθώς και το τηλέφωνο αποστολέα και παραλήπτη και γ) το υπό διακίνηση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διεκπεραίωσή του.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή ή / και να διακόψει σε κάθε στιγμή τη διακίνηση κάποιου αντικειμένου, εάν δεν τηρούνται οι αναφερόμενες στο παρόν υποχρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα, στην ίδια περίπτωση, ο αποστολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής όλων των πρόσθετων εξόδων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διαχείριση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων.

5. Ο αποστολέας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και επαρκώς ανθεκτικής συσκευασίας των προς αποστολή αντικειμένων. Εάν το περιεχόμενο των αντικειμένων αυτών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της διαχείρισής τους υποστεί ζημιά, οφειλόμενη στη μη ασφαλή και ενδεδειγμένη συσκευασία τους, η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης της ζημιάς αυτής. Τα ανώτατα επιτρεπόμενα βάρη, οι διαστάσεις των αντικειμένων και ο τρόπος/χρόνος αποστολής ρυθμίζονται στον αντίστοιχο τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

6. Η επίδοση του αντικειμένου πραγματοποιείται στη διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή αντιπρόσωπό του. Δεν παραλαμβάνονται αντικείμενα που προορίζονται σε Ταχυδρομικές Θυρίδες, καθώς και σε στρατιωτικές βάσεις.

7. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει, μέσω της υπηρεσίας SPM, τη διακίνηση αντικειμένων με το παρακάτω περιεχόμενο: Εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα και ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες, μπαταρίες, μελάνια, διοξείδιο του άνθρακος, αμίαντο, συμπιεσμένα αέρια, δηλητήρια, μολυσματικές ουσίες (αίμα, ούρα, ιστοί), ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες, τσιγάρα και προϊόντα καπνού, φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή, θερμόμετρα υδραργύρου, ξηρό πάγο, αίμα, σωρούς και ανθρώπινα υπολείμματα, ζώντα ή νεκρά ζώα, φυτά, αλλοιώσιμα τρόφιμα, πιστωτικές κάρτες, εγγυημένα χρεόγραφα, χρηματικές αξίες, διαβατήρια, αρχαιότητες, αντίκες και έργα τέχνης, πειρατικά και πλαστά προϊόντα, χρυσό- ασήμι-πλατίνα και πολύτιμους λίθους σε οποιαδήποτε μορφή, όπλα, γούνες, μαγνήτες, αερόσακους, πορνογραφικό υλικό, αντικείμενα που από τη φύση τους ή εξαιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστραφούν ή να καταστρέψουν άλλα αντικείμενα και γενικώς αντικείμενα των οποίων η εισαγωγή ή διακίνηση απαγορεύεται στη χώρα προορισμού, καθώς και αντικείμενα των οποίων τη διεκπεραίωση και μεταφορά δεν δέχεται η ΙΑΤΑ. Προς αποτροπή της παράδοσης για μεταφορά των προαναφερόμενων αντικειμένων, η Εταιρεία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το αντικείμενο που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει, ακόμη και να το ανοίξει. Όταν ο αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο παραδώσει προς αποστολή τέτοιου είδους αντικείμενα, η Εταιρεία μόλις διαπιστώσει την ύπαρξή τους, έχει το δικαίωμα να τα διαχειριστεί κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διακοπής της μεταφοράς αποποιούμενη κάθε περαιτέρω ευθύνης, ενώ τα τέλη οφείλονται και δεν επιστρέφονται. Ο αποστολέας είναι σε κάθε περίπτωση ο μοναδικός υπεύθυνος για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείμενα από ψευδή δήλωση του περιεχομένου.

8. Ο αποστολέας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους νόμους, το εθιμικό δίκαιο και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα καταγωγής, στη χώρα προορισμού ή στις χώρες διέλευσης του αντικειμένου.

9. Όταν για οποιονδήποτε λόγο, η επίδοση ενός αντικειμένου καταστεί αδύνατη, η Εταιρεία θα προβαίνει σε περαιτέρω διαχείριση, ενεργώντας βάσει των οδηγιών του αποστολέα, τον οποίο και θα βαρύνει με το κόστος της τυχόν επιστροφής, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας ή με κόστος άλλης διαχείρισης. Η επιστροφή αντικειμένων από χώρες ΕΕ θα γίνεται ατελώς.

Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, η επίδοση ενός αντικειμένου στον παραλήπτη δεν πραγματοποιηθεί, τότε αυτό επιστρέφει στον αποστολέα. Αν το αντικείμενο μετά την επιστροφή του δεν καταστεί δυνατόν να επιδοθεί στον αποστολέα για κάποιο λόγο, παραμένει για έξι (6) μήνες στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, με την προβλεπόμενη χρέωση.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής το αντικείμενο καθίσταται οριστικά ανεπίδοτο, θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής με σύνταξη σχετικού πρακτικού και η Εταιρεία δεν έχει πλέον οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.

10. Η Εταιρεία, σε περίπτωση ολικής βλάβης ή απώλειας του αντικειμένου επιστρέφει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα τα τέλη που αυτός έχει καταβάλει και επιπλέον 18€ ανά κιλό βάρους κατά ανώτερο, με την προσκόμιση ανάλογου αποδεικτικού στοιχείου (απόδειξη ή τιμολόγιο) για την πραγματική αξία του περιεχομένου. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αυστηρά και μόνο στην άμεση απώλεια ή ζημία και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη στην καταβολή της αποζημίωσης η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία των αντικειμένων για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο. Σε περιπτώσεις καθυστερημένων επιδόσεων δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

11. Για καλύψεις μεγαλύτερων ποσών και για την αυξημένη ευθύνη της Εταιρείας, σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου του αποστελλόμενου αντικειμένου, η Εταιρεία προσφέρει την υπηρεσία «Δηλωμένης Αξίας» μόνο σε πελάτες με σύμβαση και μετά από σχετική έγγραφη συμφωνία, έναντι καταβολής επιπρόσθετου τέλους. Το ανώτατο όριο δηλωμένης αξίας και οτιδήποτε άλλο αφορά στην υπηρεσία αυτή θα καθορίζεται από την Εταιρεία και θα εμπεριέχεται λεπτομερώς στη σχετική έγγραφη συμφωνία.

12. Ο αποστολέας μπορεί να ασκήσει κάθε δικαίωμά του για το αποστελλόμενο αντικείμενο, εγγράφως, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης του αντικειμένου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του πρωτότυπου Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς, η αίτηση αποζημίωσης και όσα αποδεικτικά στοιχεία απαιτηθούν.

13. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και ουδεμία αποζημίωση καταβάλλει:

  • α) Για απώλεια ή βλάβη που προκλήθηκε από λάθος ή παράλειψη του αποστολέα ή του παραλήπτη
  • β) Για αντικείμενα των οποίων την αποστολή δεν αναλαμβάνει η Εταιρεία, σύμφωνα με τον όρο 7 του παρόντος
  • γ) Για απώλεια ή βλάβη που είναι αποτέλεσμα της κακής συσκευασίας ή της φύσης του αντικειμένου
  • δ) Για λόγους ανωτέρας βίας ή σε περιπτώσεις απρόοπτων και έκτακτων γεγονότων κείμενων πέραν των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ατυχήματα, απεργίες, καιρικές συνθήκες, εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή τα μεταφορικά μέσα.
  • ε) Για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αποθετική ζημιά, από απώλεια εισοδήματος, κερδών, αγορών ή χρήσεως, διάρρηξη συμβολαίων κ.λ.π., που προκλήθηκε από υπαιτιότητά της, ή μη, στον πελάτη ή τρίτους.
  • στ) Όταν δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω.
  • ζ) Για διαδικασίες που προέρχονται από την εσωτερική νομοθεσία της χώρας προορισμού.
  • η) Εφόσον ο παραλήπτης παρέλαβε το αποστελλόμενο αντικείμενο χωρίς επιφύλαξη, οπότε και τεκμαίρεται ότι το αντικείμενο επιδόθηκε σωστά.
  • θ) Όταν ο αποστολέας παρά την υποχρέωσή του δεν έχει περιγράψει πλήρως και σαφώς το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου ή δεν έχει μεριμνήσει για την κατάλληλη συσκευασία ή δεν έχει καταγράψει με πληρότητα και ορθότητα τα στοιχεία του παραλήπτη.

14. Η Εταιρεία επιφορτίζεται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίδοση των αντικειμένων του αποστολέα μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, όπως αυτά εμφανίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας και στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο απαιτούμενος για τελωνειακές διαδικασίες χρόνος. Ρητά διευκρινίζεται ότι ο χρόνος και η διαδικασία εκτελωνισμού των ταχυδρομικών αντικειμένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη των Τελωνειακών Αρχών. Η επίδοση αντικειμένων γίνεται εργάσιμες ημέρες στη χώρα προορισμού.

15. Κανένας αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή εκπρόσωπος της Εταιρείας ή ο αποστολέας δεν έχει δικαίωμα να άρει ή να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους.

16. Κάθε περίπτωση που δεν εμπίπτει στις διατάξεις των όρων της παρούσας, θα ρυθμίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες, για τη συγκεκριμένη σύμβαση, διατάξεις.

17. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, μετά τυχόν ατελέσφορη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Εταιρείας, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, ενώ εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.