Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013

Δημοσιεύτηκε στις 17-11-2020

Η “Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ” έχοντας αναγνωρίσει την κρισιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων στην εκτέλεση των επιχειρησιακών της λειτουργιών αλλά και την ανάγκη προστασίας των πληροφοριών των πελατών αλλά και των εργαζομένων της, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013. Μέσω τεκμηριωμένων Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών διασφαλίζεται η προστασία κρίσιμων υποδομών και η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση γεγονότων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε παραβίαση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζεται. Η εφαρμογή καλά καθορισμένου Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών εξασφαλίζει την ολιστική αντιμετώπιση των κινδύνων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη λειτουργία του οργανισμού, την τακτική ενημέρωση του προσωπικού για τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου Ασφάλειας Πληροφοριών της “Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ” καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.