Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις απομακρύνονται από τις παραδοσιακές αντιλήψεις που περιόριζαν τον κοινωνικό τους ρόλο σε «διφορούμενων κινήτρων» φιλανθρωπίες και δωρεές και σταδιακά αναγνωρίζουν τις ευθύνες που τους αναλογούν απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον αλλά και την ποιότητα ζωής των διάφορων οµάδων που επηρεάζονται από τις δράσεις τους.

Η ΕΛΤΑ Courier ανήκει στις επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες και έχουν συνεισφέρει πρακτικά στις κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες των καιρών αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της.

Σεβόμενη το δίπτυχο εταιρική ανάπτυξη και κοινωνική υπευθυνότητα, η εταιρεία µας πραγματοποιεί ενέργειες που αφορούν σε όλους τους τομείς της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: το φυσικό περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό, το κοινωνικό περιβάλλον και την πολιτιστική ζωή του τόπου.

Οι άνθρωποί μας 

 • Η εταιρεία εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, δίνοντας έμφαση σε θέματα επιμόρφωσης, ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων.
 • Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας της ταχυδρομικής αγοράς, ανταλλαγής τεχνογνωσίας µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιμόρφωσης και κατάρτισης εργαζομένων (LDV - COURIER, Ο Ευρωπαίος Ταχυδρόμος, Συγχρηματοδοτούμενο ΠΕΠ Αττικής κλπ)
 • Δίδει έµφαση στη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων µέσω ουσιαστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε τεχνικά και διοικητικά θέµατα.
 • Τηρεί πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας όσον αφορά στην ασφάλιση και τα δικαιώµατα των εργαζομένων και καταρτίζει με το μόνιμο προσωπικό της συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στις οποίες συνομολογούνται ειδικότεροι προνομιακοί όροι με στόχο τη βελτίωση των εργασιακής ζωής των υπαλλήλων της.
 • Μεριμνά για διαρκή εκπαίδευση σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, με σταθερή και ουσιαστική παρουσία ιατρών εργασίας και συνεχείς οδηγίες και ενημερώσεις.
 • Δίδει ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία µε θέσπιση εύκολης διαδικασίας επικοινωνίας των εργαζομένων µε τη Διοίκηση και υποβολής προτάσεων, απόψεων βελτίωσης κλπ.

Το Κοινωνικό Περιβάλλον

 • Ενισχύσεις μέσω πρόσφορων κατά περίπτωση τρόπων (π.χ. δωρεές, χορηγίες κ.α.) για υποστήριξη: μη κυβερνητικών οργανώσεων, της τοπικής κοινωνίας, ευπαθών κοινωνικών ομάδων κ.λπ.
 • Υποστήριξη καλλιτεχνικών, αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων.

Το Φυσικό Περιβάλλον

 • Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί ασφαλή, ανθεκτικά και, όπου είναι δυνατό, ανακυκλώσιμα υλικά σε προϊόντα και συσκευασίες και έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες σε θέματα επιλογής και αξιολόγησης Προμηθευτών. Π
 • Εφαρμόζουμε εσωτερικό πρόγραμμα ανακύκλωσης διάφορων υλικών (χαρτί, πλατσικό κ.λπ.).
 • Προσαρμόζουμε την παραγωγική διαδικασία μας, ώστε να πετύχουμε την αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων.
 • Ελέγχουμε την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια και ανμαζητούμε τρόπους να τη μειώσουμε.

Κοινωνικές Δράσεις

Δείτε μερικές από τις δράσεις ΕΚΕ της ΕΛΤΑ Courier: 

Δράση "Τα Δέματα της Ανθρωπιάς"
Ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες της Μάνδρας Αττικής
Δωρεά στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας
Βράβευση για την ενέργειά μας "0.01€ κάνει τη διαφορά"!
Βράβευση από το εθελοντικό κίνημα αιμοδοσίας
Δωρεά στο Αναρρωτήριο Πεντέλης
Δράση "Πρόσφερε αγάπη με κάθε δέμα"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα...