Γενικοί όροι παροχής υπηρεσίας Express Mail Service (EMS)

1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία Express Mail Service (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς εγγράφων και εμπορευμάτων με τους παρακάτω όρους, τους οποίους ο αποστολέας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

2. H Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά των αντικειμένων EMS των πελατών της, από το σημείο παραλαβής μέχρι τον προορισμό τους, με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα και ασφάλεια σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της. Η επιλογή των διαδικασιών και των μέσων μεταφοράς αποτελεί δικαίωμα και ευθύνη της Εταιρείας.

3. Ο αποστολέας εγγυάται ότι είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των παραδοθέντων για αποστολή και διαχείριση αντικειμένων ή ο εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των εν λόγω αντικειμένων και αποδέχεται ότι το παρόν έντυπο συμπληρώθηκε από τον ίδιο ή από την Εταιρεία για λογαριασμό του. Το παρόν Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς είναι έγγραφο-συμφωνία και αποδεικτικό παραλαβής, δεσμευτικό και μη διαπραγματεύσιμο.

4. Ο αποστολέας υποχρεούται να περιγράφει με σαφήνεια και πληρότητα το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου στο παρόν Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς. Επίσης ο αποστολέας εγγυάται ότι:

α) Το περιεχόμενο του αποστελλόμενου αντικειμένου είναι αυτό που περιγράφει,

β) έχουν σημειωθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του ιδίου, καθώς και του παραλήπτη και

γ) το αποστελλόμενο αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής διεκπεραίωσή του. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή ή/και να διακόψει τη διεκπεραίωση των προς αποστολή αντικειμένων, εάν δεν τηρούνται οι αναφερόμενες στο παρόν υποχρεώσεις, ενώ ταυτόχρονα, στην ίδια περίπτωση ο αποστολέας αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής όλων των πρόσθετων εξόδων που θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων αυτών.

5. Ο αποστολέας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και επαρκώς ανθεκτικής συσκευασίας των προς αποστολή αντικειμένων. Εάν το περιεχόμενο των προς αποστολή αντικειμένων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της διαχείρισής τους υποστεί ζημία, οφειλόμενη στη μη ασφαλή και ενδεδειγμένη συσκευασία τους, η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας αυτής. Το βάρος κάθε αντικειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 kg, το μήκος του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,50 μέτρο, καθώς και το άθροισμα του μήκους και της περιμέτρου που υπολογίζεται σε κατεύθυνση διαφορετική από αυτήν του μήκους να μην υπερβαίνει τα 3,0 μέτρα. Αυτές οι διαστάσεις και το βάρος μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τα ισχύοντα στη χώρα προορισμού.

6. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά και διεκπεραίωση αντικειμένων με το παρακάτω περιεχόμενο: Εκρηκτικές ύλες, εύφλεκτα και ραδιενεργά υλικά, διαβρωτικές ουσίες, συμπιεσμένα αέρια, ναρκωτικές ουσίες, δηλητήρια, αρχαιότητες και έργα τέχνης, αλλοιώσιμα τρόφιμα, ζώντα ή νεκρά ζώα, φυτά, πορνογραφικό υλικό, όπλα, πιστωτικές κάρτες, χρηματικές αξίες, χρυσός, πλατίνα και πολύτιμοι λίθοι σε οποιαδήποτε μορφή, αντικείμενα που από τη φύση τους ή εξαιτίας της συσκευασίας τους υπάρχει κίνδυνος να αυτοκαταστραφούν ή να καταστρέψουν άλλα αντικείμενα και γενικώς αντικείμενα των οποίων η εισαγωγή ή διακίνηση απαγορεύεται στη χώρα προορισμού, καθώς και αντικείμενα των οποίων τη διεκπεραίωση και μεταφορά δεν δέχεται η ΙΑΤΑ. Προς αποτροπή της παράδοσης για μεταφορά των προαναφερόμενων αντικειμένων, η Εταιρεία δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να ελέγξει το αντικείμενο που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει, ακόμη και να το ανοίξει. Όταν ο αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο παραδώσει προς αποστολή τέτοιου είδους αντικείμενα, η Εταιρεία μόλις διαπιστώσει την ύπαρξή τους, έχει το δικαίωμα να τα διαχειριστεί κατά την κρίση της, συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης διακοπής της μεταφοράς αποποιούμενη κάθε περαιτέρω ευθύνης. Και σε αυτή την περίπτωση τα τέλη οφείλονται κανονικά και δεν επιστρέφονται. Ο αποστολέας είναι σε κάθε περίπτωση ο μοναδικός υπεύθυνος για τις ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε πρόσωπα ή άλλα αντικείμενα από ψευδή δήλωση του περιεχομένου.

7. Ο αποστολέας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους νόμους, το εθιμικό δίκαιο και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα καταγωγής, στη χώρα προορισμού ή στις χώρες διέλευσης του αντικειμένου.

8. Η επίδοση του αντικειμένου στη χώρα προορισμού πραγματοποιείται στη διεύθυνση του παραλήπτη, όπως αυτή αναγράφεται στο παρόν Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς.

9. Σε περίπτωση διακοπής της μεταφοράς του αντικειμένου στο εσωτερικό δίκτυο, μετά από αίτημα του αποστολέα, επιστρέφονται τα τέλη αποστολής, αφού παρακρατηθεί το τέλος που αντιστοιχεί για ταχυμεταφορά αντικειμένου στο εσωτερικό και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

10. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει σε κάθε στιγμή τη διακίνηση κάποιου αντικειμένου όταν κρίνει αυτό ως απαράδεκτο ή όταν ο αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο ανέγραψε ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία. Σε μια τέτοια περίπτωση τα τέλη εξακολουθούν να οφείλονται και δεν επιστρέφονται.

11. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη επίδοση των αντικειμένων μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, όπως αυτά εμφανίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Η επίδοση αντικειμένων γίνεται εργάσιμες ημέρες στη χώρα προορισμού. Σε περιπτώσεις καθυστερημένων επιδόσεων δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

12. Ο αποστολέας μπορεί να ασκήσει κάθε δικαίωμά του για το αποστελλόμενο αντικείμενο, εγγράφως, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης του αντικειμένου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του πρωτότυπου Συνοδευτικού Δελτίου Ταχυμεταφοράς.

13. Η Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας αντικειμένου και εφόσον έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω επιστρέφει στον αποστολέα τα τέλη αποστολής και του καταβάλλει επιπλέον ως αποζημίωση :

α) Για έγγραφα το ποσό σαράντα (40) Ευρώ

β) Για εμπορεύματα μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ, ανάλογα με την πραγματική αξία του περιεχόμενου, που αποδεικνύεται μόνο και αποκλειστικά με προσκόμιση απόδειξης ή τιμολογίου ή ελλείψει αυτών υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής. Στην καταβολή της αποζημίωσης σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία των αντικειμένων για τον αποστολέα, παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Εταιρεία ουδεμία αποζημίωση καταβάλλει.

14. Για καλύψεις μεγαλύτερων ποσών και για την αυξημένη ευθύνη της Εταιρείας, σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του περιεχομένου του αποστελλόμενου αντικειμένου, η Εταιρεία προσφέρει την υπηρεσία «Δηλωμένης Αξίας» μόνο σε πελάτες με σύμβαση και μετά από σχετική έγγραφη συμφωνία, έναντι καταβολής επιπρόσθετου τέλους. Το ανώτατο όριο δηλωμένης αξίας και οτιδήποτε άλλο αφορά στην υπηρεσία αυτή θα καθορίζεται από την Εταιρεία και θα εμπεριέχεται λεπτομερώς στη σχετική έγγραφη συμφωνία.

15. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και ουδεμία αποζημίωση καταβάλλει και στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Για απώλεια ή βλάβη που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα ή του παραλήπτη.

β) Για απώλεια ή βλάβη αντικειμένων των οποίων την αποστολή δεν αναλαμβάνει η Εταιρεία, σύμφωνα με τον όρο 6 του παρόντος.

γ) Για απώλεια ή βλάβη που είναι αποτέλεσμα της κακής συσκευασίας ή της φύσης του αντικειμένου

δ) Για λόγους ανωτέρας βίας ή σε περιπτώσεις απρόοπτων και έκτακτων γεγονότων κείμενων πέραν των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ατυχήματα, απεργίες, καιρικές συνθήκες.

ε) Για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αποθετική ζημία, από απώλεια εισοδήματος, κερδών, αγορών ή χρήσεως, διάρρηξη συμβολαίων κλπ., που προκλήθηκε από υπαιτιότητά της ή μη στον πελάτη ή τρίτους

στ) Όταν δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται ανωτέρω.

ζ) Για καθυστέρηση που οφείλεται στη διαδικασία εκτελωνισμού του αντικειμένου στη χώρα προορισμού.

η) Για διαδικασίες που προέρχονται από την εσωτερική νομοθεσία της χώρας προορισμού.

16. Όταν για οποιονδήποτε λόγο, η επίδοση ενός αντικειμένου στον παραλήπτη δεν πραγματοποιηθεί, τότε αυτό επιστρέφει στον αποστολέα. Αν το αντικείμενο μετά την επιστροφή του δεν καταστεί δυνατόν να επιδοθεί στον αποστολέα για κάποιο λόγο, παραμένει για έξι (6) μήνες στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, το αντικείμενο καθίσταται οριστικά ανεπίδοτο, θα ακολουθείται η διαδικασία καταστροφής με σύνταξη σχετικού πρακτικού και η Εταιρεία δεν έχει πλέον οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.

17. Κανένας αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή εκπρόσωπος της Εταιρείας ή ο αποστολέας δεν έχει δικαίωμα να άρει ή να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους.

18. Κάθε περίπτωση που δεν εμπίπτει στις διατάξεις των όρων της παρούσας, θα ρυθμίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες, για τη συγκεκριμένη σύμβαση, διατάξεις.

19. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, μετά τυχόν ατελέσφορη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της Εταιρείας, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, ενώ εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.