Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωπικά Στοιχεία
Προφίλ [Λίγα λόγια για εσάς]
Επαγγελματική εμπειρία
Εκπαίδευση
Τεχνικές δεξιότητες [χρήση Η/Υ, γνώση Microsoft Office ή άλλων προγραμμάτων, σύνταξη επιστολών]
Κοινωνικές δεξιότητες
Επιλέξτε τι ισχύει για εσάς και σε ποιο βαθμό από το 1 έως το 5
Περιοχές Ενδιαφέροντος
Λοιπές επαγγελματικές πληροφορίες για συνεργασία (επιλέξτε ό,τι ισχύει)Λοιπές πληροφορίες / σχόλια που θεωρείτε χρήσιμα για εμάς