ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της “Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ” αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων στην εκτέλεση των επιχειρησιακών λειτουργιών της Εταιρείας, υποστηρίζει και προάγει ενέργειες που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των συστημάτων. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία εφαρμόζει Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, με δέσμευση:

 • Tη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία στηρίζουν τη λειτουργία της
 • Tη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται
 • Tην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Tη συνεχή βελτίωση του επιπέδου Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Tην ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων

Έτσι:

 • Ορίζονται οι οργανωτικές δομές που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με την Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Ορίζονται τα τεχνικά μέτρα ελέγχου και περιορισμού της πρόσβασης σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα
 • Καθορίζεται ο τρόπος διαβάθμισης των πληροφοριών ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την αξία τους
 • Περιγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες προστασίας των πληροφοριών κατά τα στάδια της επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησής τους
 • Καθορίζονται οι τρόποι ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των συνεργατών της Εταιρείας σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Προσδιορίζονται οι τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους διασφαλίζεται η ασφαλής συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών της Εταιρείας σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων ή σε περιπτώσεις καταστροφών.

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και παρακολούθηση των πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών και την ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την εξάλειψη όλων εκείνων των παραγόντων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριών της Εταιρείας.

Το σύνολο των υπαλλήλων της Εταιρείας και των συνεργατών της με πρόσβαση σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα, έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων της εφαρμοζόμενης Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών.