ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΥΑΕ)

Η Εταιρεία ΕΛΤΑ Courier, έχοντας σαν όραμα να είναι μια πρωτοπόρα, εξειδικευμένη και καινοτόμα εταιρεία στην αγορά παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, προσφέροντας ποικίλες ανταγωνιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της, με ταχύτητα και αξιοπιστία, συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων τους, έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται την υγεία & ασφάλεια στην Εργασία, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για την υγεία & ασφάλεια συνεργατών και των επισκεπτών.
Συγκεκριμένα, δεσμεύεται:

  • να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές με τις δραστηριότητές της νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την προστασία της υγείας & ασφάλειας στην εργασία και να αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα το βαθμό της συμμόρφωσής της
  • να παρέχει ασφαλείς & υγιείς συνθήκες και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα εφικτά μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών στο χώρο της εργασίας, την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ
  • να καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράμματα τα οποία συστηματικά αναπροσαρμόζει, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
  • να αναπτύσσει συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία της υγείας & ασφάλειας στην εργασία,
  • να ευαισθητοποιεί τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους προμηθευτές της σε θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία και να επικοινωνεί την πολιτική της σε αυτούς.
  • να μεριμνά για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση των εργαζομένων της.
  • να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα για τη διαχείριση της ΥΑΕ

Η ανωτέρω Πολιτική της Εταιρείας επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO 45001. Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών σκοπών και στόχων αναθεωρούνται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση.

Τελευταία Αναθεώρηση: Ιούνιος 2023