ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεντρικoί άξονες της Πολιτικής της εταιρείας ΕΛΤΑ Courier είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ασφάλεια, ταχύτητα & αξιοπιστία και η συνεχής υποστήριξη και ανάπτυξη του Δικτύου της, µε ταυτόχρονη βελτίωση των επιδόσεων Ποιότητας & Παραγωγικότητας, λαμβάνοντας υπόψη:

 • το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
 • τα επιτεύγματα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και
 • τις ραγδαίες εξελίξεις στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά των ταχυμεταφορών

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί µας είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών µας επιδόσεων.
 • Η βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας.
 • Η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών µας.
 • Η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών µας µε έμφαση σε θέματα πληροφορικής & παραγωγικών διαδικασιών.
 • Η τήρηση και πλήρης συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, η εταιρεία µας έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει ένα Σύστημα Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται µε το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το Σύστημα Ποιότητας είναι ουσιαστικό μέσο ενδυνάμωσης της επιχειρηματικής της θέσης λόγω:

 • Της συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
 • Της μείωσης του λειτουργικού κόστους
 • Της αποδοτικότερης οργάνωσης
 • Του καλύτερου κλίματος εργασίας

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων Ποιότητας τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση. Η συνεχής βελτίωση των ποιοτικών επιδόσεων και η πρόληψη των λαθών - µη συμμορφώσεων, προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση και το συστηματικό έλεγχο σε κάθε επιμέρους διεργασία αλλά και επί του συνόλου.
Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να ελέγξουμε τις διεργασίες προαπαιτεί:

 • Σαφή προσδιορισμό υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων για κάθε διεργασία ανά θέση εργασίας.
 • Αξιόπιστη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών.
 • Τεκμηρίωση του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών (Διαδικασιών, Οδηγιών Εργασίας, Προδιαγραφών κλπ), όπου κρίνεται απαραίτητο.
 • Αυστηρό έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών.
 • Εκπόνηση προγραμμάτων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών και στόχων.
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών µέσω συστηματικού ελέγχου ώστε να αντιμετωπίζονται τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα και παραλείψεις (Διορθωτικές Ενέργειες), συνεχή βελτίωση των λειτουργιών σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης (Διοίκηση, ΚΤΕΠ Εταιρείας, Πρακτορεία συνεργατών), µε ταυτόχρονη δημιουργία και λειτουργία πλαισίου για την αποφυγή αστοχιών.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:

 • Παροχή των απαιτούμενων πόρων για τεκμηριωμένη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας
 • Ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και
 • Κοινοποίηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων στους εργαζομένους

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΓΟΡΑΝΟΣ

Τελευταία Αναθεώρηση: Ιούνιος 2023