Τιμοκατάλογος υπηρεσίας Special Priority Mail (SPM) / Special Priority Mail (SPM) Price List

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΞΑΓΩΓΕΣ (αεροπορικό)

Ζώνες και χρόνοι επίδοσης υπηρεσίας SPM

Τιμοκατάλογος υπηρεσίας SPM ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (αεροπορικό)

Τιμοκατάλογος* υπηρεσίας SPM ΕΞΑΓΩΓΕΣ (αεροπορικό) / Επίδοση μέχρι τις 09:00

Τιμοκατάλογος* υπηρεσίας SPM ΕΞΑΓΩΓΕΣ (αεροπορικό) / Επίδοση μέχρι τις 12:00

Τιμοκατάλογος* υπηρεσίας SPM ΕΞΑΓΩΓΕΣ (Οδική / Οικονομική Υπηρεσία)

Τιμοκατάλογος* υπηρεσίας SPM ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (Οδική / Οικονομική Υπηρεσία)

Τιμοκατάλογος* προαιρετικών υπηρεσιών και επιπλέον χρεώσεων SPM

Έντυπο Τελωνειακής Δήλωσης υπηρεσίας SPM

*Παρέχεται η δυνατότητα επίδοσης αντικειμένων «μέχρι τις 9:00» ή «μέχρι τις 12:00», σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο σε συγκεκριμένους προορισμούς. Δεν ισχύουν εκπτώσεις. Για πληροφορίες τιμοκαταλόγου καθώς και των προορισμών που υποστηρίζονται από τις παραπάνω υπηρεσίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 6073005 / επιλογή 3.

 

SPM EXPORT (airline) Price List

SPM dispatch zones and times

SPM IMPORT (airline) Price List

SPM EXPORT (airline) / Dispatch until 09:00 Price List*

SPM EXPORT (airline) / Dispatch until 12:00 Price List*

SPM EXPORT (thoroughfare / Economy Service) Price List*

SPM IMPORT (thoroughfare / Economy Service) Price List*

SPM Table of optional services and extra charges*

SPM Customs statement

*The ability to dispatch items «until 9:00» or «from 12:00» is provided, according to the price list with specific destinations. There are no valid discounts. For information on the price list and the destinations that are supported by the above services contact our Customer care at +30 210 6073005 / selection 3.